انتصاب جناب آقای دکترمجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراک

انتصاب جناب آقای دکترمجتبی ذوالفقاری به عنوان سرپرست دانشگاه اراک

آدرس کوتاه :