انتصاب دکتر ابوالقاسم دائی چیان به سمت سرپرست مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اراک

انتصاب دکتر ابوالقاسم دائی چیان به سمت سرپرست مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اراک


بر اساس حکم رئیس دانشگاه، آقای دکتر ابوالقاسم دائی چیان به سمت سرپرست مدیریت امور فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه اراک منصوب گردید.
برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون در مسئولیت جدید داریم.