انتصاب دکتر سعید حمیدی به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان مرکزی

انتصاب دکتر سعید حمیدی به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر سعید حمیدی عضو هیأت علمی گروه فیزیک و رئیس محترم دانشگاه اراک طی حکمی از سوی وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به سمت مدیر شبکه ملی جامعه و دانشگاه استان مرکزی منصوب گردید.

تهیه گزارش درباره مسائل مهم استانی، شناسایی و شبکه سازی نخبگان و متخصصان استانی بر اساس کارگروه های علمی، توصیه های سیاست محور کاربردی درباره مسائل استانی به مراجع ذی صلاح استانی و ملی، تشکیل کارگروه های علمی بر اساس اولویت مسائل استانی، تهیه گزارش های مسئله شناسانه و سیاست محور درباره مسائل توسعه پایدار در سطح استان و تعامل با دستگاههای ذی نفع و ذیربط طرف تفاهم از جمله ماموریت های واحد های استانی شبکه ملی جامعه و دانشگاه می باشد که در حکم انتصاب ایشان قید گردیده است.

روابط عمومی دانشگاه اراک انتصاب شایسته ایشان را تبریک عرض نموده و برای ایشان موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسئلت می نماید.

آدرس کوتاه :