انتصاب دکتر شهناز شهرجردی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک به سمت رئیس اداره سلامت دانشجویان دانشگاه اراک

انتصاب دکتر شهناز شهرجردی، عضو هیات علمی دانشگاه اراک به سمت رئیس اداره سلامت دانشجویان دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ طی حکمی از سوی رئیس دانشگاه، خانم دکتر شهناز شهرجردی به سمت رئیس اداره سلامت دانشجویان دانشگاه اراک منصوب گردید.

برای ایشان آرزوی توفیق روزافزون در مسئولیت جدید داریم.

روابط عمومی دانشگاه اراک