انتصاب دکتر مجید منصوری به سمت سرپرستی گروه استعدادهای درخشان دانشگاه اراک

انتصاب دکتر مجید منصوری به سمت سرپرستی گروه استعدادهای درخشان دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر مجید منصوری، عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی، طی حکمی از سوی دکتر مجتبی ذوالفقاری، رئیس دانشگاه اراک به سمت سرپرستی گروه استعدادهای درخشان دانشگاه اراک منصوب شد.

 
آدرس کوتاه :