انتصاب رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک به عنوان دبیر منطقه چهار ورزش دانشگاه ها

انتصاب رئیس اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک به عنوان دبیر منطقه چهار ورزش دانشگاه ها

به گزارش روابــط عمــومی دانشــگاه اراک؛ دکـتــر کریـم زهـره ونـدیان، مدیر تربیــــت بدنی دانــشگاه اراک، طــی حکمی از ســوی دکتــر ابراهــیم علــی دوسـت قهــفرخی مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان کـشور به عنوان دبیر منطقه 4 ورزش دانشگاه هـا و همچنین دبـیرکل اجـرایی ششمین المپـیاد ورزش های همگانی دانشجویان پسر دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور منصوب شد.