انتصاب سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک، به‌عنوان رئیس هیات ورزش دانشگاه های استان مرکزی

دکتر کریم زهره وندیان سرپرست دانشکده علوم ورزشی با کسب ۱2 رای به عنوان رئیس هیات ورزش دانشگاه های استان مرکزی انتخاب شد.

انتصاب سرپرست اداره تربیت بدنی دانشگاه اراک، به‌عنوان رئیس هیات ورزش دانشگاه های استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست چهارشنبه 6  آذر در دانشگاه اراک اتاق شورا ساختمان دکتر قریب برگزار شد.

دکتر مرجان صفاری، رئیس مجمع توجه به ورزش دانشگاهی را برای این استان ارزشمند دانست و گفت: در صدد هستیم تا با بهره گیری از دانشگاه ها بتوانیم ورزش را در این محیط ها گسترش دهیم.

سپس دکتر زهره وندیان اظهار نمود: در حال حاضر دانشگاه های استان مرکزی بهترین ظرفیت برای توسعه ورزش قهرمانی  محسوب می شوند که می توان استعدادها را برای بسیاری از رویداد های ورزشی کشوری و بین المللی تربیت کرد.

در پایان دکتر کریم زهره وندیان رئیس دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک با کسب ۱2 رای به عنوان رئیس هیات انتخاب شد.