انتصاب مدیر فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی و مدیر مرکز هدایت شغلی دانشگاه اراک

انتصاب مدیر فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی و مدیر مرکز هدایت شغلی دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر حمیدی ریاست دانشگاه اراک طی حکمی، دکتر احسان منصوری، عضو هیات علمی گروه مهندسی صنایع دانشگاه اراک را به عنوان مدیر فناوری، تجاری سازی و کارآفرینی دانشگاه و دکتر پویا زکیان عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران را به عنوان مدیر مرکز هدایت شغلی دانشگاه اراک منصوب نمود.
 
وی همچنین طی نامه ای از زحمات مدیر سابق حوزه فناوری و تجاری سازی، آقای دکتر مهدی موسوی در طول تصدی ایشان تشکر و قدردانی نمود.