انتصاب معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده های علوم ورزشی و علوم اداری و اقتصاد

انتصاب معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده های علوم ورزشی و علوم اداری و اقتصاد

دکتر سعید حمیدی رییس دانشگاه اراک، با ابلاغ احکامی جداگانه معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده های علوم ورزشی و علوم اداری و اقتصاد را منصوب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک دکتر حمیدی با صدور احکامی سرکار خانم دکتر فرناز فخری و دکتر میرهادی حسینی را به عنوان معاونین آموزشی و پژوهشی دانشکده های علوم ورزشی و علوم اداری و اقتصاد منصوب کرد. دکتر فرناز فخری عضو هیأت علمی دانشکده علوم ورزشی و استادیار گروه آموزشی مدیریت ورزش می باشد. همچنین، دکتر میرهادی حسینی عضو هیأت علمی دانشکده علوم اداری و اقتصاد از گروه علوم اقتصادی می باشد. این انتصاب ها به دنبال توسعه دانشکده های علوم ورزشی و علوم اداری و اقتصاد بوده است که در سال های اخیر با جذب اعضای هیات علمی جدید و راه اندازی رشته های پرمخاطب در این دانشکده ها روندی رو به رشد طی کرده اند. روابط عمومی دانشگاه اراک موفقیت و سربلندی ایشان را از درگاه خداوند منان مسئلت دارد.