انتصاب ۳ عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان دبیران هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول استان مرکزی

انتصاب ۳ عضو هیات علمی دانشگاه اراک به عنوان دبیران هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول استان مرکزی

با حکم استاندار مرکزی 3 عضو هیات علمی دانشگاه اراک به مدت یکسال به عنوان دبیران هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول در استان مرکزی منصوب شدند.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر ناصر حسینی عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی، دکتر محمدرضا وصالی عضو هیات علمی گروه مهندسی عمران و دکتر زهرا قربانی عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه اراک به ترتیب به سمت های دبیر هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول در حوزه کشاورزی استان مرکزی، دبیری هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول در حوزه آب استان مرکزی و دبیری هیات اندیشه ورز نخبگانی تحول در امور جمعیت استان مرکزی منصوب شدند