انتقال تجربه اساتید فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت

انتقال تجربه اساتید فرصت مطالعاتی اساتید در جامعه و صنعت

 

لینک دسترسی: http://adbwebinar.araku.ac.ir/so

آدرس کوتاه :