انعقاد 3 قرارداد همکاری ما بین دانشگاه اراک و دستگاه های اجرایی استان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ به منظور تقویت و گسترش همکاری و تعامل دانشگاه اراک و صنعت به عنوان دو مؤلفه اصلی اثرگذار درفرایند توسعه پایدار،3 قرار داد همکاری ما بین دانشگاه اراک و شرکت ماشین سازی اراک، شرکت سهامی برق منطقه ای باختر و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منعقد گردید.

قرارداد همکاری با عنوان " ارزیابی شیوع ناهنجاری های عضلانی- اسکلتی و تاثیر تمرینات منتخب اصلاحی برمیزان بهره وری شغلی برکارکنان شرکت توزیع نیروی برق استان" ما بین دانشگاه اراک و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی منعقد گردید. سرکار خانم دکتر شهناز شهرجردی و سرکار خانم دکتر زینب مند علی زاده از اساتید دانشکده علوم ورزشی دانشگاه اراک به نمایندگی از دانشگاه اراک، تیم تحقیق این پروژه را تشکیل داده اند.

ارزیابی شیوع ناهنجاری های اندام فوقانی و تحتاتی کارکنان شرکت توزیع نیوری برق و اصلاح این ناهنجاری ها که منجر به افزایش بهره وری در بین کارمندان این مجموعه می گردد اهداف این پروژه را تشکیل می دهد.

قرارداد همکاری با عنوان "پوشش دهی، بازسازی، تعمیر و بهبود خواص سطحی ابزار شکل دهی رینگ رولینگ به روش جوشکاری قوس الکتریکی" ما بین دانشگاه اراک و شرکت ماشین سازی اراک منعقد گردید. دکتر فردین نعمت زاده و دکتر حسین مستعان از اساتید گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه به نمایندگی از دانشگاه اراک مجری این پروژه تحقیقاتی می باشند.

بررسی مقایسه ای خواص مکانیکی و زیر ساختاری نمونه های جوشکاری شده از جنس ابزار شکل دهی رینگ رولینگ کوئینچ و تمپر شده با روش های جوشکاری قوس الکتریکی با تعیین مناسب ترین فیلر به همراه ضخامت جوش بهینه به منظور رسیدن به کمترین میزان رقت، اهداف این پروژه تحقیقاتی را شامل می شود.

قرارداد پژوهشی با عنوان "بررسی و مطالعه و امکان سنجی ساخت کنتاکت کلید های قدرت AEG 63 کیلو ولت" ما بین دانشگاه اراک و شرکت سهامی برق منطقه ای باخترمنعقد گردید. دکتر بهمن میرزاخانی عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی به عنوان مجری و دکتر یوسف پاینده عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد و متالورژی به عنوان همکار این پروژه به نمایندگی از دانشگاه اراک تیم تحقیق این پروژه تحقیقاتی را برعهده دارند.