اولین جلسه دفاعیه دانشجویان بین الملل رشته علوم قرآن و حدیث برگزار گردید

اولین جلسه دفاعیه دانشجویان بین الملل رشته علوم قرآن و حدیث برگزار گردید

در راستای ایجاد تعامل آموزشی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز علمی معتبر در سراسر جهان، دانشکده علوم انسانی بالغ بر 100 دانشجو در بخش بین الملل و در دوره تحصیلات تکمیلی دارا می باشد. 
جلسه دفاع از پایان نامه دانشجویان بین الملل دورۀ کارشناسی ارشد در گروه علوم قرآن و حدیث در تاریخ 1401/6/19 در محل سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی با حضور هیئت داوران متشکل از داوران ایرانی و خارجی و نیز جمعی از دانشجویان خارجی برگزار گردید.
آدرس کوتاه :