اولین رویداد مکانی ایران ژئو

اولین رویداد مکانی ایران ژئو

اولین رویداد مکانی ایران ژئو
محورها:
✓سنجش از دور، فتوگرامتری، تعیین موقعیت و ناوبری ژئوفیزیک
مخاطبان:
دانشجویان،اساتید نخبگان و شرکت های دانش بنیان فعال
دریافت ایده‌ها و پیشنهادات:
www.iranpand.ir
دبیرخانه : ۰۸۶۳۴۰۶۴۰۴۹

جوایز طرح های برگزیده:
نفر اول ۲۵۰ میلیون ریال، نفر دوم ۲۰۰ میلیون ریال، نفر سوم ۱۵۰ میلیون ریال.

مهلت ارسال طرح ها: ۳۰ مهر