آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) محوطه سازی دانشگاه اراک

آگهی برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای (نوبت اول) محوطه سازی دانشگاه اراک

دانشگاه اراک در نظر دارد پروژه محوطه­ سازی میدان مرکزی دانشگاه واقع در سایت پردیس دانشگاه اراک را از طریق مناقصه یک مرحله­ ای به شرکت های واجد صلاحیت واگذار نماید. شرکتهایی که قصد شرکت در این مناقصه را دارند برای ملاحظه شرایط مناقصه به سامانه ستاد مراجعه کنند. 

شرکتهایی که قصد شرکت در مناقصه را دارند باید فایل pdf زیر را دانلود و مدارک مندرج در مناقصه را به تفکیک در پاکات الف، ب، ج قرار دهند و به آدرس: اراک، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه سوم، اداره حقوقی ارسال کنند. 

جهت دانلود فایل pdf اینجا کلیک کنید

آدرس کوتاه :