ایجاد رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه اراک

ایجاد رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه اراک


شورای گسترش آموزش عالی در مورخ 7/4/94 با پذیرش دانشجو در رشته فیزیک مهندسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه اراک موافقت بعمل آوردند .

ایجاد رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه اراک

شورای گسترش آموزش عالی در مورخ 7/4/94 با پذیرش دانشجو در رشته فیزیک مهندسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه اراک موافقت بعمل آوردند .

ایجاد رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه اراک

شورای گسترش آموزش عالی در مورخ 7/4/94  با پذیرش دانشجو دررشته فیزیک مهندسی در مقطع کارشناسی در دانشگاه اراک موافقت بعمل آوردند .

بنا بر گزارش معاون آموزشی و تحصیلات  تکمیلی، دانشگاه اراک  در نیم سال اول تحصیلی 95-94 اقدم به پذیرش دانشجو دراین رشته خواهد نمود.

کد خبر :881-110

مورخ 17مردادماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

 
آدرس کوتاه :