آینده ای سبز، گذشته ای پرتلاش می خواهد.

آینده ای سبز، گذشته ای پرتلاش می خواهد.