آیین تکریم و معارفه سرپرست آموزش کل دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه سرپرست آموزش کل دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر محمود شهبازی عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات عربی را به سمت سرپرست آموزش کل دانشگاه اراک منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه سرپرست آموزش کل روز یکشنبه 18 اردیبهشت ماه با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار شد.

در این نشست از زحمات دکتر محمد علی بداغی فرد مدیر سابق آموزش کل تقدیر شد.