آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان دانشگاه اراک

آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، دکتر مجتبی ذوالفقاری، سرپرست دانشگاه اراک طی حکمی دکتر محمد غفاری عضو هیات علمی گروه آموزشی زبان و ادبیات انگلیسی را به سمت سرپرست گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان دانشگاه اراک منصوب کرد.

آیین تکریم و معارفه سرپرست گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان روز شنبه 20 فروردین ماه با حضور معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و مدیر آموزش کل برگزار شد.

در این نشست از زحمات دکتر مدبری فر مدیر سابق گروه هدایت استعدادهای درخشان دانشجویان تقدیر شد.

آدرس کوتاه :