بازدید از امکانات و تجهیزات و زیر ساخت ها دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان مرکزی

بازدید از امکانات و تجهیزات و زیر ساخت ها دانشگاه ها و پارک علم و فناوری استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک :دکتر علی خطیبی معاون اداری مالی و مدیریت منابع وزارت عتف روز پنجشنبه مورخ 30 تیرماه از ساختمان ها، تجهیزات و امکانات دانشکاه ها و پارک علم و فناوری استان به منظور بررسی ظرفیت ها و زیر ساخت های موجود و برنامه ریزی جهت رفع مسائل و مشکلات بازدید نمودند.