بازدید رئیس و مسئولین دانشگاه از حوزه های امتحانی

بازدید رئیس و مسئولین دانشگاه از حوزه های امتحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ دکتر ذوالفقاری با همراهی معاون آموزشی و مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه به منظور بررسی کیفیت برگزاری امتحانات پایان ترم و ارزیابی مسائل و مشکلات موجود، از حوزه‌های امتحانی دانشگاه بازدید کردند.

دکتر ذوالفقاری، طی این بازدید با استادان حاضر در جلسه و مراقبین آزمون، گفتگو و ضمن قدردانی از آنان در برگزاری هر چه بهتر امتحانات بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و ایجاد نظم و آرامش تاکید کردند.