بازدید ریاست و مدیران محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک

بازدید ریاست و مدیران محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک

بازدید ریاست و مدیران محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک ریاست، معاونین و مدیران محترم دانشگاه در روز چهارشنبه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک بازدید به عمل آوردند. نمایشگاه مذکور که به همت مدیریت اجتماعی دانشگاه...

بازدید ریاست و مدیران محترم دانشگاه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک

ریاست، معاونین و مدیران محترم دانشگاه در روز چهارشنبه از نمایشگاه آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک بازدید به عمل آوردند. نمایشگاه مذکور که به همت مدیریت اجتماعی دانشگاه برگزار گردید،‌ آثار ارزشمندی از  دانشجویان و کارکنان محترم دانشگاه را در زمینه های فرشباقی، گلیم بافی، نقاشی، فلزکاری، خطاطی و... به مدت دو  روز در معرض بازدید علاقمندان گذاشت.

ریاست محترم دانشگاه پس از بازدید و صحبت با  دانشجویان هنرمند، با توجه به فوائد بی شمار و از جمله ایجاد کارآفرینی، تاکید کردند خانواده  دانشگاه اراک بتواند بزودی دارای یک نمایشگاه دائمی از آثار هنری دانشگاهیان دانشگاه اراک باشد.تصاویر نمایشگاه