بازدید رییس، معاون آموزشی و مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از حوزه های امتحانی

بازدید رییس، معاون آموزشی و مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه از حوزه های امتحانی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه ، همزمان با امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی، دکتر ذوالفقاری، رئیس دانشگاه، دکتر شاه منصوری، معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی و دکتر مرادی، مدیر نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه با حضور در حوزه های امتحانی از نزدیک روند برگزاری امتحانات و کم و کیف خدمات حوزه های امتحانی را بررسی کردند. دکتر ذوالفقاری، طی این بازدید با استادان حاضر در جلسه و مراقبین آزمون، گفتگو و ضمن قدردانی از آنان در برگزاری هر چه بهتر امتحانات بر رعایت قوانین و مقررات آموزشی و ایجاد نظم و آرامش تاکید کردند. همچنین ایشان با تعدادی از دانشجویان در خصوص نحوه برگزاری امتحانات صمیمانه گفتگو کرده و برای آنها آرزوی موفقیت و بهروزی داشتند

آدرس کوتاه :