برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک

برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک

سال 98 سالی پر از فراز و نشیب واشک ها و شوق ها و لبخندها در دفتر تقویم همه ی ما بود....

تقویم دانشگاه اراک نیز از این قاعده مستثنی نبود....تقویمی که بسیاری از روز هایش با همکاری و همدلی خانواده دانشگاه به شادمانی تبدیل شد...اتفاق های مهم علمی و پژوهشی و انجام اموری که روزی برای همه به آرزو تبدیل شده بود در تقویم دانشگاه جای گرفت... سال 98  با ترکیب متناسب روز های تلخ و شیرین به ما کنار یکدیگر بودن را بیشتر از همه آموخت

برخی از اتفاقات مهم سال 98 در قاب دانشگاه اراک در ویدیوی زیر تماشا کنید.

روابط عمومی دانشگاه اراک

 

آدرس کوتاه :