برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه قدرت به منظور بهینه سازی نوسانات ولتاژ

برنامه ریزی توان راکتیو در شبکه قدرت به منظور بهینه سازی نوسانات ولتاژ

برنامه‌ ریزی توان راکتیو در شبکه قدرت به منظور تنظیم پروفیل ولتاژ شبکه، کم کردن نوسانات ولتاژ و کمینه‌ سازی تلفات به عنوان یک مساله غیرخطی بهینه ‎سازی مورد توجه محققین بوده است. در سالهای اخیر با افزایش نیروگاههای تجدیدپذیر نظیر مزارع بادی و خورشیدی و با توجه به رفتار متغیر و تصادفی این منابع این مسئله پیچیده تر شده است. در این مقاله که توسط علی اصغر قدیمی، امیرحسین شجاعی ، محمد رضا میوه انجام شده برنامه ریزی چند هدفه توان راکتیو با درنظرگرفتن عدم قطعیت های مصرف کنندگان برق و توان تولیدی نیروگاههای بادی مورد بررسی قرار گرفته است. مهمترین ویژگی که مطالعه موجود را نسبت به سایر موارد مشابه متمایز می سازد، ارزیابی تاثیر چندین پارامتر دارای عدم قطعیت بر روی برنامه ریزی توان راکتیو است.  برای دست یابی به این هدف، تئوری تصمیم گیری مبتنی برشکاف اطلاعاتی برای مدلسازی عدم قطعیت های ناشی از تقاضای بار و توان تولیدی مزارع بادی استفاده به کارمی رود. به منظور حل مسئله برنامه ریزی توان راکتیو احتمالی چند هدفه و ایجاد مجموعه جواب های بهینه پارتو از روش اپسیلون محدودیت استفاده می شود. به علاوه، تکنیک های انتخاب گر فازی و مینیمم – ماکسیمم به صورت همزمان برای تعیین بهترین جواب ممکن از مجموعه جواب های پارتو ایجاد شده به کار گرفته می شوند. دقت و کارآیی مدل پیشنهادی برای برنامه ریزی چند هدفه توان راکتیو، از طریق تست بر روی یک سیستم استاندارد IEEE – 30 BUS  و پیاده سازی آن در نرم افزار GAMS مشاهده گردید.
نتایج حاصل از این تحقیق در نشریه بسیار معتبرRenewable Energy با ضریب تاثیر  8.001به چاپ رسیده است.