برنامه سمینار علم، اشتغال و کارآفرینی

برنامه سمینار علم، اشتغال و کارآفرینی


برنامه سمینار علم، اشتغال و کارآفرینی(19 آبان ماه 1394) به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه

برنامه سمینار علم، اشتغال و کارآفرینی

برنامه سمینار علم، اشتغال و کارآفرینی(19 آبان ماه 1394) به مناسبت روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه
آدرس کوتاه :