برگزاری جلسه کارگروه ساماندهی اراضی ضلع جنوبی دانشگاه اراک با حضور استاندار مرکزی