برگزاری مسابقات استار تاپ گرایند دانشگاه اراک

برگزاری مسابقات استار تاپ گرایند دانشگاه اراک


سومین دوره مسابقات استار تاپ گرایند دانشگاه اراک...

برگزاری مسابقات استار تاپ گرایند دانشگاه اراک

سومین دوره مسابقات استار تاپ گرایند دانشگاه اراک...

سومین دوره رویدادهای مسابقات استار تاپ گرایند دانشجویان دانشگاه اارک با حضور دانشجویان ،مدیران صنایع شهر اراک و رئیس اتاق بازرگانی استان مرکزی در دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اارک برگزار گردید.

گزارش تصویری مراسم

 
آدرس کوتاه :