برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله»

برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله»


برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله» بی تردید یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی در راستای به روز رسانی سطح دانش نیروی انسانی و آشنایی با مسائل جدید است. این ضرورت در عرصه فرهنگی، با توجه به دگرگونیها و شتاب تحولات فرهنگی-اجتماعی و در نتیجه ایجاد آسیبها و خطرات پیش رو دو چندان به نظر می رسد.

برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله»

برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله» بی تردید یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی در راستای به روز رسانی سطح دانش نیروی انسانی و آشنایی با مسائل جدید است. این ضرورت در عرصه فرهنگی، با توجه به دگرگونیها و شتاب تحولات فرهنگی-اجتماعی و در نتیجه ایجاد آسیبها و خطرات پیش رو دو چندان به نظر می رسد.

برگزاری نخستین کارگاه فرهنگی با موضوع «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله»

بی تردید یکی از عوامل مهم موفقیت سازمانی، برگزاری دوره های آموزشی در راستای به روز رسانی سطح دانش نیروی انسانی و آشنایی با مسائل جدید است. این ضرورت در عرصه فرهنگی، با توجه به دگرگونیها و شتاب تحولات فرهنگی-اجتماعی و در نتیجه ایجاد آسیبها و خطرات پیش رو دو چندان به نظر می رسد. لذا مدیریت اجتماعی دانشگاه در نظر دارد با برگزاری کارگاههای تخصصی در زمینه مباحث روز فرهنگی برای مدیران و کارشناسان محترم فرهنگی حوزه ستادی، دانشکده ها و خوابگاهها، به تحول در راندمان کاری این حوزه و در نتیجه رشد و تعالی سازمانی دانشگاه یاری رساند.در همین راستا موضوعاتی با عناوین «دانشگاه و ضرورت فعالیتهای فرهنگی»، «دانشگاهها و جنگ نرم؛راهبردهای مقابله»، «آسیب شناسی فعالیتهای فرهنگی در دانشگاهها»، «سبک زندگی اسلامی با تاکید بر نقش دانشگاهها»، «فضای مجازی و دانشگاهها»، «مدیریت جهادی در عرصه فرهنگی دانشگاهها» و دیگر محورهای مرتبط با مباحث فرهنگی دانشگاهها، با حضور صاحب نظران به بحث و بررسی گذاشته می شود.

   حال در گام نخست کارگاهی با عنوان «دانشگاهها و جنگ نرم؛ راهبردهای مقابله» توسط این مدیریت و با حضور مدیران و کارشناسان معاونت فرهنگی-اجتماعی، معاونین و کارشناسان فرهنگی دانشکده ها، مدیران و کارشناسان فرهنگی جهاد دانشگاهی، مدیران و کارشناسان مرکز مشاوره دانشگاه و نیز دفتر شاهد و ایثارگر در روز یکشنبه 17 خردادماه در محل دانشکده علوم انسانی برگزار گردید. در این کارگاه مباحثی چون تعاریف قدرت نرم، تفاوت جنگ نرم با جنگ سخت، انواع جنگ نرم، ساز و کارهای مقابله با جنگ نرم در محیطهای دانشگاهی و... مورد بحث و بررسی علمی قرار گرفت.  

گزارش تصویری از کارگاه آموزشی 

 
آدرس کوتاه :