برگزاری نشست تخصصی طراحی گرافیک در دانشگاه اراک

برگزاری نشست تخصصی طراحی گرافیک در دانشگاه اراک

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک اولین نشست تخصصی، گروه گرافیک دانشکده هنر با موضوع آشنایی با شاخه های طراحی گرافیک و بازار کار آنها با رویکرد شکل دهی نشست های تخصصی طراحی گرافیک و آشنایی هنرجویان هنرستان های شهراراک با آینده شغلی و تحصیلی در این رشته و آشنایی با دانشکده هنر دانشگاه اراک، درتاریخ 20 اردیبهشت با حضور اساتید هنر دانشگاه، دانشجویان دانشگاه اراک ،هنرآموزان و مدیران هنرستانهای نواحی یک و دو شهر اراک و شهرستان شازند برگزار شد.

 

آدرس کوتاه :