برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《نقش و جایگاه هویت در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی کشور؛ با تأکید بر سند نقشه مهندسی فرهنگی》

برگزاری کرسی علمی- ترویجی با موضوع 《نقش و جایگاه هویت در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی کشور؛ با تأکید بر سند نقشه مهندسی فرهنگی》

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز شنبه ۲۰اسفند ۱۴۰۱ کرسی علمی-ترویجی با موضوع نقش و جایگاه هویت در نظام سیاست‌گذاری فرهنگی کشور؛ با تأکید بر سند نقشه مهندسی فرهنگی با ارائه دکتر زهرا قربانی عضو هیات علمی دانشگاه اراک در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم‌انسانی برگزار گردید

آدرس کوتاه :