برگزاری کرسی علمی – ترویجی با موضوع جهانی شدن فرقه گرا و مهدویت وحدت گرا

به همت دانشکده علوم انسانی و حوزه معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه برگزار گردید:

برگزاری کرسی علمی – ترویجی با موضوع جهانی شدن فرقه گرا و مهدویت وحدت گرا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز دوشنبه ششم تیرماه کرسی علمی ترویجی با موضوع جهانی شدن فرقه گرا و مهدویت وحدت گرا با ارائه دکتر عباس خادمیان زیری عضو هیات علمی گروه آموزشی معارف اسلامی و نقد آقایان دکتر خدامراد سلیمیان عضو هیات علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دکتر مهدی مهدوی اطهر مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه اراک  در حضور اعضای هیات علمی و همچنین فضای مجازی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :