برگزاری کرسی علمی – ترویجی با موضوع شایستگی های حرفه ای مورد نیاز دانشجویان رشته صنایع دستی در نظام آموزش عالی ایران

برگزاری کرسی علمی – ترویجی با موضوع شایستگی های حرفه ای مورد نیاز دانشجویان رشته صنایع دستی در نظام آموزش عالی ایران

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک در روز سه شنبه 19 مهرماه کرسی علمی – ترویجی با موضوع شایستگی های حرفه ای مورد نیاز دانشجویان رشته صنایع دستی در نظام آموزش  عالی ایران با ارائه دکتر حسین نوروزی عضو هیات علمی گروه آموزشی صنایع دستی و نقد دکتر سیروس منصوری عضو هیات علمی دانشگاه اراک و دکتر مهرنوش شفیعی عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان در حضور اعضای هیات علمی و دانشجویان در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی و همچنین فضای مجازی برگزار گردید.