بهبود آزاد سازی کاتالیستی هیدروژن بوسیله شبه چارچوب فلز-آلی HKUST-1

بهبود آزاد سازی کاتالیستی هیدروژن بوسیله شبه چارچوب فلز-آلی HKUST-1

در این کار تحقیقاتی از اثر ایجاد نقص در ساختار چارچوب فلز-آلی HKUST-1 که چارچوبی بر پایه فلز مس می باشد برای تشکیل ترکیب شبه ماف استفاده شد که ویژگی های آن بین خواص ماف اولیه و اکسید فلز مس می باشد. در حقیقت این ترکیب شبه ماف خاصیت تخلخل و حفرات موجود در ماف ها را علاوه بر ویژگی های مثبت متال اکسید ها دارا بوده که با ایجاد مراکز فلزی غیر اشباع در چارچوب ماف مادر همراه است. این مراکز فلزی غیر اشباع مس می توانند به عنوان سایت های اسید لوئیس در واکنش کاتالیستی آزاد سازی هیدروژن مورد استفاده قرار گیرند.

ماف انتخاب شده ترکیب HKUST-1 با مراکز فلزی مس می باشد که همه مراکز آن در حالت عادی بصورت اشباع می باشند. پس از انجام عملیات ایجاد نقص، سایت های فلزی غیر اشباع مس در ترکیب شبه ماف و نیز مقداری اکسید مس در سطح کاتالیست ایجاد شد. از این سایت های فلزی غیر اشباع و نیز اکسید مس تولید شده که سایت های کاتالیستی اسیدی هستند به عنوان مکان های فعال کاتالیستی یک کاتالیست هتروژن در آزاد سازی حداکثری هیدروژن از سدیم بوروهیدرید استفاده شد. شبه ماف جدید 20 برابر افزایش در تولید هیدروژن نسبت به ماف اولیه HKUST-1 از خود نشان داد.

نتایج این کار تحقیقاتی توسط محمدیاسر معصومی، مینو باقری و سایر همکارانشان در مجله Chemical Communication با ضریب تاثیر 6.222 به چاپ رسیده است.

لینک مقاله

https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2021/cc/d1cc05182b/unauth

 

آدرس کوتاه :