بهبود رتبه نشریات علمی دانشگاه اراک در تازه ترین ارزیابی وزارت علوم

بهبود رتبه نشریات علمی دانشگاه اراک در تازه ترین ارزیابی وزارت علوم

 

بر اساس آخرین ارزیابی نشریات در وزارت عتف، تعداد نشریات دارای رتبه از وزارت عتف در دانشگاه اراک، از ۴ نشریه به ۵ نشریه ارتقاء یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بر اساس آخرین ارزیابی نشریات در وزارت عتف، نشریه های سلول و بافت، پژوهش های ادبی- قرآنی و مطالعات تاریخ جنگ همانند سال قبل در رتبه ب قرار گرفتند. نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity از رتبه ب به رتبه الف ارتقا یافت. در این ارزیابی، نشریه‌ مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند نیز موفق شد که در اولین ارزیابی توسط وزارت، رتبه‌ ب را کسب نماید.

بر اساس آخرین ارزیابی نشریات در وزارت عتف، تعداد نشریات دارای رتبه از وزارت عتف در دانشگاه اراک، از ۴ نشریه به ۵ نشریه ارتقاء یافت. به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، بر اساس آخرین ارزیابی نشریات در وزارت عتف، نشریه های سلول و بافت، پژوهش های ادبی- قرآنی و مطالعات تاریخ جنگ همانند سال قبل در رتبه ب قرار گرفتند. نشریه Journal of Wildlife and Biodiversity از رتبه ب به رتبه الف ارتقا یافت. در این ارزیابی، نشریه‌ مکانیک مواد پیشرفته و هوشمند نیز موفق شد که در اولین ارزیابی توسط وزارت، رتبه‌ ب را کسب نماید.

آدرس کوتاه :