نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

به زیر پا فتد آن دلی، که بهر تو نلرزد

به زیر پا فتد آن دلی، که بهر تو نلرزد