تازه های نشر دانشگاه اراک

تازه های نشر دانشگاه اراک

 

تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۲۰۵۷

کاربست تحلیل گفتمان در نظریه پیوستگی سوره، در سوره احزابعنوان: کاربست تحلیل گفتمان در نظریه پیوستگی سوره، در سوره احزاب شابک: ۷-۲۷-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر فاطمه دست رنج ناشر: دانشگاه اراک مترجم: - شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۲۰۱۱

غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنشعنوان: غشاهای سرامیکی برای جداسازی و واکنش (جلد دوم) شابک: ۳-۴۱-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: کانگ لی ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر فرهاد حیدری/ دکتر اعظم مرجانی شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۰۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۹۶۲

روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسیعنوان: روش های عملی در آزمایشگاه میکروب شناسی شابک: ۰-۳۹-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: ابوالفضل تقوی/ مجید مهدیه ناشر: دانشگاه اراک مترجم: - شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۶۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۸۹۶

زیست مواد منیزیمی (طراحی، آزمایش و ارزیابی بهینه)عنوان: زیست مواد منیزیمی (طراحی، آزمایش و ارزیابی بهینه) شابک: ۴-۳۱-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: نیکلاس تراویس کرکلند/ نیک بیربیلیس ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر قاسم عیسی آبادی/ شهاب الدین رفیعی شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۱۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۸۳۳

بیوچار (روابط خاک- گیاه)عنوان: بیوچار (روابط خاک- گیاه) شابک: ۱-۳۲-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر منصور قربانپور/ دکتر یاسر عظیم زاده/ دکتر بهنام عسگری لجایر ناشر: دانشگاه اراک مترجم: - شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۶۴ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۷۹۰

نظریه بازی ها در مهندسیعنوان: نظریه بازی ها در مهندسی شابک: ۶-۳۷-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: ژوائو پی هسپانها ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر ایمان ابوالقاسم دائی چیان شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۵۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۷۳۷

پرورش و تولید مثل شترمرغ سانان مزرعه ایعنوان: پرورش و تولید مثل شترمرغ سانان مزرعه ای شابک: ۴-۲۸-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: - ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر ایمان حاج خدادادی/ دکتر مهدی خدایی مطلق شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۵۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۳۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۶۴۶

خواص ذرات و فرآوری مواد غذاییعنوان: خواص ذرات و فرآوری مواد غذایی شابک: ۷-۳۰-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر عبداله ایمان مهر ناشر: دانشگاه اراک مترجم: - شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۸۰ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۵۹۱

تصفیه آب با استفاده از تخلیه پلاسمایی در مایعاتعنوان:تصفیه آب با استفاده از تخلیه پلاسمایی در مایعات شابک: ۹-۳۶-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: یونگ یانگ/ یونگ چو/ الکساندر فریدمن ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر مهران شاه منصوری شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۷۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۵۴۱

روان شناسی اجتماعی ( مقدمه ای بسیار کوتاه)عنوان:روان شناسی اجتماعی( مقدمه ای بسیار کوتاه) شابک: ۰-۲۶-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: ریچارد جی- کریسپ ناشر: دانشگاه اراک مترجم: دکتر تورج سپهوند/ خلیل کرمی شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۴۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۴۹۰

پیام رسانی کلسیمعنوان:پیام رسانی کلسیم شابک: ۱-۱۶-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر حمیدرضا مومنی/ نجمه اسکندری ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۸۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۴۶۰

استراتژی جنگ و دیپلماسیعنوان:استراتژی جنگ و دیپلماسی شابک: ۳-۲۵-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر عبداله متولی ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۹۱ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۴۳۱

ابزار فناوری پلاسماعنوان:ابزار فناوری پلاسما شابک: ۲-۳۵-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: چیوسانگ وانگ/ راتاچات مونگکولناوین ناشر: دانشگاه اراک مترجم:دکتر مهران شاه منصوری شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۶۳ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۳۷۸

بیوشیمی متابولیسمعنوان: بیوشیمی متابولیسم شابک: ۳-۳۸-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر محمدحسین آبنوسی/ دکتر جواد سرگلزائی ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۱۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۳۲۷

سخن سالاران حوزه ادبی عراق عجمعنوان: سخن سالاران حوزه ادبی عراق عجم شابک: ۸-۳۳-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر فاطمه سلطانی ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۴۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۲۰۲ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۲۸۰

تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراکعنوان: تنوع زیستی حوضه آبخیز پردیس دانشگاه اراک شابک: ۱-۲۹-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر امیر انصاری ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۳۰۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۶۹ تاریخ انتشار: ۱۳۹۹

 
انتشارات: تازه های کتاب
تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۰۸/۶ شناسه مطلب:۱۹۰۱۱۹۳

مدیریت تولید محصول ارگانیک در سیب زمینیعنوان:مدیریت تولید محصول ارگانیک در سیب زمینی شابک: ۶-۲۴-۷۷۳۱-۶۰۰-۹۷۸ پدیدآورنده: دکتر خسرو پرویزی/ دکتر احمدرضا عباسی فر/ دکتر رامین حاجیان فر ناشر: دانشگاه اراک مترجم:- شمارگان: ۱۰۰۰ قیمت/ تومان :۳۵۰۰۰ قطع: وزیری نوبت چاپ: اول تعداد صفحات: ۱۴۶ تاریخ انتشار: ۱۳۹۸

 
انتشارات: تازه های کتاب
آدرس صفحه اینستاگرام انتشارات علمی دانشگاه اراک press.araku
آدرس سایت انتشارات علمی دانشگاه اراک http://press.araku.ac.ir
 
آدرس کوتاه :