تاسیس دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران در دانشگاه اراک

تاسیس دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران در دانشگاه اراک

تاسیس دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران در دانشگاه اراک دکتر علی رضا مصطفوی به مدت یکسال به عنوان رئیس انجمن انرژی استان مرکزی انتخاب شدند. انجمن انرژی ایران با درخواست دانشگاه اراک مبنی بر تاسیس دبیرخانه شاخه استانی انجمن انرژی ایران در استان مرکزی موافق نمودند. بنابرگزارش دکتر علی رضا فضلعلی معاون پژوهشی وفناوری ،محمد ساتکین رئیس انجمن انرژی ایران طی حکمی دکتر علیرضا مصطفوی را به عنوان رئیس شاخه استان مرکزی انجمن انرژی ایران منصوب نمودند

تاسیس دبیرخانه استانی انجمن انرژی ایران در دانشگاه اراک

دکتر علی رضا مصطفوی به مدت یکسال به عنوان رئیس انجمن انرژی استان مرکزی انتخاب شدند.

انجمن انرژی ایران با درخواست دانشگاه اراک مبنی بر تاسیس دبیرخانه شاخه استانی انجمن انرژی ایران در
استان مرکزی موافق نمودند.بنابرگزارش دکتر علی رضا فضلعلی معاون پژوهشی و فناوری ،محمد ساتکین رئیس انجمن انرژی ایران طی حکمی دکتر  علیرضا مصطفوی را به عنوان رئیس شاخه استان مرکزی انجمن انرژی ایران منصوب نمودند.

دکترمرتضی براری دبیر کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری ضمن تقدیراز دانشگاه اراک در راه اندازی دبیرخانه  استانی انجمنهای انرژی در استان مرکزی ،انجمنهای علمی را به عنوان یکی از نهادهای خود جوش برآمده از جامعه علمی نخبگان کشوربرشمردند که  نقش و جایگاه ویژه ای در ترسیم و تحلیل راهبردهای علمی ،مدیریتی و اجرایی کشور دارد.

کد خبر :870-110

1 تیرماه 1394

واحد خبر روابط عمومی