تالیف کتاب گرده شناسی فلور گرده نهاندانگان ایران توسط خانم دکتر میترا نوری

تالیف کتاب گرده شناسی فلور گرده نهاندانگان ایران توسط خانم دکتر میترا نوری


موضوع اصلی این کتاب از موضوعات برنامه سوم توسعه کشور یعنی تولید دانش بومی در زمینه ­های علم تاکسونومی، حفظ و شناخت گونه ­های گیاهی بومی و کاربرد آنها را شامل می شود.

تالیف کتاب گرده شناسی فلور گرده نهاندانگان ایران توسط خانم دکتر میترا نوری

موضوع اصلی این کتاب از موضوعات برنامه سوم توسعه کشور یعنی تولید دانش بومی در زمینه ­های علم تاکسونومی، حفظ و شناخت گونه ­های گیاهی بومی و کاربرد آنها را شامل می شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ کتاب گرده شناسی فلور گرده نهاندانگان ایران  توسط سرکار خانم دکتر میترا نوری عضو هیأت علمی گروه زیست شناسی دانشگاه تالیف، تصنیف و چاپ گردید.

موضوع اصلی این کتاب از موضوعات برنامه سوم توسعه کشور یعنی تولید دانش بومی در زمینه ­های علم تاکسونومی، حفظ و شناخت گونه ­های گیاهی بومی و کاربرد آنها را شامل می شود.

این کتاب شامل سه بخش اصلی و مشتمل بر 20 فصل  با هدف آموزش گرده شناسی، ارائه اطلس گرده شناسی گیاهان ایران و آشنایی با واژه ها و اصطلاحات تخصصی این علم به رشته تحریر درآمده و به عنوان یک راهنمای عملی برای مطالعه دانه های گرده و اسپورهای گیاهان، مورد مطالعه برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علوم گیاهی و سایر رشته های مرتبط کاربرد دارد.

 

آدرس کوتاه :