تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن

تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن


تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه اراک در ادامه اعتراضات سراسری ملت مسامان کشورمان به جنایات آل سعود در یمن قبل از اقامه نماز ظهروعصر درمحوطه دانشگاه تجمع نمودند و با دردست داشتن پلاکادرهایی و دست نوشته های با مضامین" مرگ بر امریکا" ،"مرگ بر اسرائیل " ،مرگ بر آل سعود " سرسپردگی آل سعود به امریکا و اسرائیل را محکوم کردند .

تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن

تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه اراک در ادامه اعتراضات سراسری ملت مسامان کشورمان به جنایات آل سعود در یمن قبل از اقامه نماز ظهروعصر درمحوطه دانشگاه تجمع نمودند و با دردست داشتن پلاکادرهایی و دست نوشته های با مضامین" مرگ بر امریکا" ،"مرگ بر اسرائیل " ،مرگ بر آل سعود " سرسپردگی آل سعود به امریکا و اسرائیل را محکوم کردند .

تجمع اساتید ،دانشجویان و کارمندان دانشگاه اراک در اعتراض به جنایات آل سعوددریمن

 

دانشجویان ،اساتید و کارمندان دانشگاه اراک در ادامه اعتراضات سراسری ملت مسامان کشورمان به جنایات آل سعود در یمن قبل از اقامه نماز ظهروعصر درمحوطه دانشگاه تجمع نمودند و با دردست داشتن پلاکادرهایی و دست نوشته های با مضامین" مرگ بر امریکا" ،"مرگ بر اسرائیل " ،مرگ بر آل سعود " سرسپردگی آل سعود به امریکا و اسرائیل را محکوم کردند .

دانشگاهیان اراک با سر دادان شعارهایی مانند مرگ بر آل سعود خواستار بیداری اسلامی درراستای نابودی اسلام امریکایی شدند .

مجتبی صدیقی از تحلیل گران مسائل منطقه، دراین تجمع با اشاره به نقش اسلام امریکایی افزودند؛اسلام امریکایی امروز با بی توجه ای به دستورات ناب اسلام محمدی(ص) در منطقه در حال سرسپردگی از امریکا و اسرائیل است.

 در پایان این مراسم بسیج دانشجوئی دانشگاه اراک با قرائت بیانیه درمحکومت اقدامات وحشیانه و غیر انسانی آل سعود و اسرائیل غاصب اقدامات آنان را با سر دادن شعارهای محکوم نمودند .

کد خبر :832-110

21 اردیبهشت ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

گزارش تصویری از مراسم

آدرس کوتاه :