تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی

تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی


تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی جهت حمایت از دانشجویان دانشگاه اراک صندوق قرض الحسنه دانشجوئی تاسیس گردید. در نشست شماری از خیرین شهر اراک که در دانشگاه برگزار گردید، صندوق قرض الحسنه دانشجوئی با هدف کمک های مالی به دانشجویان مورد موافقت و حمایت خیرین قرارگرفت .

تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی

تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی جهت حمایت از دانشجویان دانشگاه اراک صندوق قرض الحسنه دانشجوئی تاسیس گردید. در نشست شماری از خیرین شهر اراک که در دانشگاه برگزار گردید، صندوق قرض الحسنه دانشجوئی با هدف کمک های مالی به دانشجویان مورد موافقت و حمایت خیرین قرارگرفت .

تشکیل صندوق قرض الحسنه دانشجوئی

جهت حمایت از دانشجویان دانشگاه اراک صندوق قرض الحسنه دانشجوئی تاسیس گردید.

در نشست شماری از خیرین شهر اراک  که در دانشگاه برگزار گردید، صندوق قرض الحسنه دانشجوئی  با هدف کمک های مالی به دانشجویان مورد موافقت و حمایت خیرین  قرارگرفت .

دکترسعید حمیدی رئیس دانشگا ه اراک در جمع خیرین اظها رداشتند، شماری از دانشجویان جهت ادامه تحصیل نیاز به پشتوانه مالی دارند که این افراد با مراجعه به معاونت دانشجوئی خواستار کمک بیشتر برای  ادامه تحصیل هستند،که با  به تشکیل  این صندوق قسمتی از مشکلات دانشجویان  مرتفع خواهد گردید.

رئیس دانشگاه درادامه افزودند،دراین زمینه افراد حامی و نیکوکار زیادی هستند که از داخل و خارج کمک می کنند ولی مساعدت آنها به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده نیست .با افتتاح  این صندوق توسط معاونت دانشجوئی افراد شناسایی خواهند شد و خانواده های که از لحاظ مالی در مضیقه و تنگنا قرا ردارند از کمکهای این صندوق بهره مند خواهند شد .

دکتر حمید ی در زمینه اقدامات انجام شده در بازگشایی صندوق قرض الحسنه دانشجوئی        اظهارداشتند، هیات مدیره این صندوق مشخص شده و  اساسنامه آن هم تکمیل و کارهای اداری آن در حال اتمام می باشد .

کد خبر :820-110

7اردیبهشت ماه 1394

واحد خبر روابط عمومی

آدرس کوتاه :