تشکیل هیئت تجدید نظر تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه های منطقه 4 آموزش عالی کشور

تشکیل هیئت تجدید نظر تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه های منطقه 4 آموزش عالی کشور

با توجه به لزوم تسریع در روند رسیدگی به پرونده ها، هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اعضاء هیئت علمی دانشگاه های منطقه 4 آموزش عالی کشور تأسیس گردید.

در نشست هماهنگی این هیئت که در تاریخ 20 آذرماه در دفتر هماهنگی رسیدگی به تخلفات وزارت عتف تشکیل شد، مدیر کل این دفتر ضمن اعطاء احکام اعضاء این هیئت که توسط مقام وزارت صادر گردیده بود؛ بر تسریع روند رسیدگی در دانشگاه های این منطقه تأکید نمودند.

اعضاء هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه های منطقه 4 آموزش عالی کشور :

1- رئیس هئیت: حجت الاسلام اخویان( دانشگاه قم)

2- نائب رئیس هیئت: دکتر حسین صادقی (دانشگاه اراک)

3- دبیر هیئت: دکتر فیض ا... جعفری(دانشگاه بوعلی سینا)

4- عضو علی البدل: دکتر مهرزاد ابدالی( دانشگاه بین المللی امام خمینی)

5- عضو علی البدل: حجت الاسلام غدیر( دانشگاه قم)

6- کارشناس دبیرخانه هیئت: آقای نصیر رحمدل (دانشگاه قم)

 

آدرس کوتاه :