تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی توسط محققین دانشگاه اراک

تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی توسط محققین دانشگاه اراک


تیم تحقیقاتی دکتر نحوی نیا، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک در طرحی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی موفق به تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی شدند

تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی توسط محققین دانشگاه اراک

تیم تحقیقاتی دکتر نحوی نیا، عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک در طرحی مشترک با سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی موفق به تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی شدند

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک، تیم تحقیقاتی دانشکده کشاورزی و محیط زیست دانشگاه اراک متشکل از دکتر محمد جواد نحوی نیا عضو هیات علمی گروه مهندسی آب، دکتر حسین صالحی ارجمند، عضو هیات علمی گروه گیاهان دارویی دانشگاه اراک با همکاری مهندس شرفی و مهندس اکبری موفق به تعیین الگوی کشت بهینه محصولات کشاورزی در دشت‌های استان مرکزی شدند.

این طرح که با همکاری سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی و با هدف تعیین الگوی کشت موجود در دشت‌های ساوه، خمین و شازند وبررسی منابع آب تجدید‌پذیر در دشت‌های شازند، خمین و ساوه اجرا گردید.

 

دکتر نحوی نیا در تشریح این اقدام در مصاحبه با روابط عمومی دانشگاه اراک گفت: در این طرح اثرات تغییرات اقلیمی بر محصولات زراعی شامل؛ بررسی اسیدیته خاک، شوری، کربن آلی، مواد آلی، تلفات خاک در سال و فرسایش مناطق مختلف مورد مطالعه قرار گرفت که منجر به پیش‌بینی اثرات تغییرات اقلیمی بر الگوی کشت محصولات دشت‌های شازند، خمین و ساوه وتعیین نیاز آبی و آب محصولات زراعی، باغی و گلخانه شد.

 وی افزود: الگوی کشت برای محصولات مختلف زراعی، باغی و گلخانه با هدف کاهش برداشت از منابع آب تجدیدناپذیر و رسیدن به حداکثر و بهره‌وری سود برای محصولات دشت‌های شازند، خمین و ساوه تعیین شد. یک مدل ریاضی نیز برنامه‌ریزی تخصیص آب به محصولات آبی بر اساس دوره‌های ده‌روزه توسعه ارائه گردید.

 

 

 

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه اراک اظهار کرد: با داده‌های حاصل از انجام آزمایش میدانی و داده‌برداری از الگوی کشت و برنامه آبیاری سه دشت شازند، خمین و ساوه در استان مرکزی نتایجی از قبیل،

شرایط و وضعیت موجود الگوی کشت و آبیاری دشت‌های شازند، خمین و ساوه و همچنین میزان افزایش درآمد و بهره¬وری با بهینه سازی الگوی کشت متناسب با کمّیت و کیفیت آب و ویژگی‌های شیمیایی و فیزیکی خاک در مناطق مختلف دشت های شازند، ساوه و خمین بررسی گردید که منجر به برنامه ریزی عملیاتی جهت اجرای الگوی کشت و آبیاری مناسب در این مناطق شد

 

وی در پایان اظهار کرد: رویکردهایی که در این پژوهش با جنبه نوآوری به آن توجه شده است ترکیب محصولات آبی و دیم و منابع آب سطحی، زیرزمینی و بارندگی در یک الگو می باشد. تلفیق آب و زمین که ماهیت و ابعاد متفاوتی در مسئله دارند در یک ماتریس واحد تصمیم‌گیری منجر به استفاده از مفهوم غلبگی در رتبه‌بندی پاسخ‌های بهینه در بخش کشاورزی شده است.

آدرس کوتاه :