تعیین شاخص محیط زیستی رد پای آب در فرآیند تولید اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس

تعیین شاخص محیط زیستی رد پای آب در فرآیند تولید اوره و آمونیاک مجتمع پتروشیمی پردیس

عقد قرارداد عضو هیئت علمی دانشگاه اراک با جامعه و صنعت

آدرس کوتاه :