تغییر شماره تلفن ها

تغییر شماره تلفن ها


قابل توجه دانشجویان گرامی کد بین شهری اراک از 0861 به 086 تغییر نموده است و به شماره های تلفن پیش شماره 3 اضافه گردیده است.

تغییر شماره تلفن ها

قابل توجه دانشجویان گرامی کد بین شهری اراک از 0861 به 086 تغییر نموده است و به شماره های تلفن پیش شماره 3 اضافه گردیده است.

قابل توجه دانشجویان گرامی

کد بین شهری اراک از 0861 به 086 تغییر نموده است و به شماره های تلفن پیش شماره 3 اضافه گردیده است.

 
آدرس کوتاه :