نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

تغییر شماره تلفن ها

تغییر شماره تلفن ها

قابل توجه دانشجویان گرامی کد بین شهری اراک از 0861 به 086 تغییر نموده است و به شماره های تلفن پیش شماره 3 اضافه گردیده است.

قابل توجه دانشجویان گرامی

کد بین شهری اراک از 0861 به 086 تغییر نموده است و به شماره های تلفن پیش شماره 3 اضافه گردیده است.