تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و شرکت پالایشگاه امام خمینی(ره)

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و شرکت پالایشگاه امام خمینی(ره)

در مورخ 28/07/94 تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراکو شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) در پالایشگاه امام خمینی با حضور مدیر عامل محترم و جمعی از مدیران این شرکت و ریاست محترم دانشگاه اراک و جمعی از مدیران این دانشگاه به امضاء رسید

تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و شرکت پالایشگاه امام خمینی(ره)

درمورخ 28/07/94 تفاهم نامه همکاری دانشگاه اراک و شرکت پالایش نفت امام خمینی(ره) در پالایشگاه امام خمینی با حضور مدیر عامل محترم و جمعی از مدیران این شرکت و ریاست محترم دانشگاه اراک و جمعی از مدیران این دانشگاه به امضاء رسید.

براساس این تفاهم نامه دانشگاه اراک و شرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) در زمینه های آموزشی و پژوهشی ارتباطات خود را توسعه داده و در زمینه بومی سازی تکنولوژی وتوسعه فناوری های  فرآیندی پالایشگاه با هم همکاری خواهند نمود.

کد خبر:905-110

4 آبانماه 1394

واحد خبر روابط عمومی