اخبار و دستاورد ها

آرشیو خبرها

توافقنامه همکاری های پژوهشی دانشگاه اراک و شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

توافقنامه همکاری های پژوهشی دانشگاه اراک و شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ توافقنامه همکاری های پژوهشی مشترک بین شرکت سهامی آب منطقه ای مرکزی و دانشگاه اراک منعقد شد.
به منظور ایجاد ظرفیت های جدید علمی، پژوهشی و استفاده مطلوب از توان علمی، تخصصی و آزمایشگاهی دانشگاه اراک و شرکت آب منطقه ای مرکزی در زمینه های مرتبط با تحقیقات آب با اهداف توسعه و گسترش پژوهش های کاربردی در زمینه های مختلف مرتبط با آب و ایجاد زمینه مناسب برای ارتقای فعالیت های پژوهشی در این زمینه و همچنین همکاری پژوهشی با موسسات آموزشی و پژوهشی کشور به منظور ارتقای کیفیت فعالیت های پژوهشی در زمینه آب   این موافقتنامه تنظیم و اجرا می گردد. همچنین محل فعالیت پژوهشکده در دانشگاه اراک می باشد.


دانشکده ها

ویدیو ها