تور دانشگاه گردی ویژه اولیای داوطلبان آزمون سراسری سال1401

با حضور سرپرست و معاون آموزشی دانشگاه برگزار گردید:

تور دانشگاه گردی ویژه اولیای داوطلبان آزمون سراسری سال1401

به همت روابط عمومی دانشگاه و به منظور آشنایی اولیای داوطلبان آزمون سراسری با فضای کالبدی دانشگاه، رشته ها و تجهیزات دانشگاه اراک تور دانشگاه گردی با حضور سرپرست و معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی برگزار گردید.

دکتر ذوالفقاری سرپرست دانشگاه ضمن معرفی حوزه های مختلف دانشگاه به بیان توضیحاتی در خصوص  سبک جدید آموزش در دانشگاه تحت عنوان دانشگاه آینده پرداخت. همچنین اظهار داشت خانواده های دانشجویان بایستی همراه با دانشجو در کنار دانشگاه قرارگیرند و دانشگاه را در مسیر توسعه از حمایت معنوی خود بهرمند نمایند.

آدرس کوتاه :