نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جذب خبرنگار افتخاری برای روابط عمومی دانشگاه

جذب خبرنگار افتخاری برای روابط عمومی دانشگاه

جذب خبرنگار افتخاری برای روابط عمومی دانشگاه

از بین دانشجویان دانشکده های مختلف درخواست می شود  در صورت تمایل تا دوشنبه هفته آینده مورخ دوازدهم اسفند ماه به روابط عمومی دانشگاه واقع در ساختمان دکترقریب طبقه پنجم مراجعه فرمایند.