جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی برگزار شد

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی برگزار شد


به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه 16 بهمن ماه در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

جلسه دفاع اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه 16 بهمن ماه در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه اراک؛ اولین دانشجوی دکتری رشته زبان و ادبیات عربی روز سه شنبه 16 بهمن ماه در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی از پایان‌نامه خود دفاع کرد.

خانم مهر انگیز خدابخش نژاد اولین دانشجوی مقطع دکتری در رشته زبان و ادبیات عربی از رساله دکتری خود با عنوان "سبک شناسی تکوینی لایه نحوی در جزء سی ام قرآن مجید" با موفقیت دفاع نمود.

جلسه دفاع با حضور اساتید رشته زبان و ادبیات عربی، سرپرست دانشکده ادبیات و زبان های خارجی، معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی و دکتر قاسم مختاری به عنوان استاد راهنما و دکتر ابراهیم اناری و دکتر محمود شهبازی به عنوان اساتید مشاور در سالن دفاعیه دانشکده علوم انسانی برگزار گردید.

آدرس کوتاه :